Rekrutacja 2022/2023

Dokumenty do pobrania:

Kontynuacja do przedszkoli

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu

Oświadczenie o wielodzietności

Oświadczenie o zamieszkaniu

Potwierdzenie woli zapisu

Wniosek-przedszkola-wzór

Zasady rekrutacji do przedszkoli 2022 – 2023

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

Zarządzenie Nr /2022 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 25, 0/1 . 2022 r.w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów w roku szkolnym 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.

Na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 154 ust. I pkt I ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1082), zarządzam, co następuje: Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock na rok szkolny 2022/2023 zgodnie z załącznikiem nr I do niniejszego zarządzenia. W postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock obowiązują kryteria oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów, określone w uchwale Rady Miasta Otwocka Nr XLVII/364/17 z dnia I I kwietnia 2017 roku w sprawie kryteriów rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock, branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Otwock.54Traci moc Zarządzenie Nr 11/2021 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 19.01.2021 r.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA OTWOCKA

Jarosław Margielski

REGULAMIN REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA NR 18 IM. KUBUSIA PUCHATKA, KTÓREGO ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO OTWOCK Rozdział I Postanowienia ogólne § 1

 • Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Otwocku przeprowadzana jest w oparciu o obowiązujące przepisy prawa w tym w szczególności ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2156 ze. zm.) oraz art. 12 ust. 2ustawy z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 35).
 • Regulamin określa zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.
 • Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
 • przedszkolu– należy przez to rozumieć również oddział przedszkolny w szkole podstawowej,
 • rodzicu – należy przez to rozumieć również opiekuna prawnego,
 • dyrektorze przedszkola – należy przez to rozumieć również dyrektora szkoły podstawowej,
 • przedszkolu pierwszego wyboru – należy przez to rozumieć również szkołę podstawową pierwszego wyboru,
 • pracowniku przedszkola – należy przez to rozumieć również pracownika szkoły podstawowej.

 Rozdział II Tok postępowania rekrutacyjnego
§ 2

 • Przebieg rekrutacji dzieci do przedszkoli obejmuje:
 • ogłoszenie dyrektora przedszkola o rekrutacji,
 • przyjmowanie wniosków o przyjęcie do przedszkola,
 • ustalenie składu, terminu i miejsca posiedzenia komisji rekrutacyjnych,
 • ustalenie i podanie do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego,
 • rozpatrywanie odwołań rodziców od decyzji komisji rekrutacyjnych,
 • Przedszkole przeprowadza rekrutacje w oparciu o zasadę pełnej dostępności ogłaszając rekrutację w następujących formach:
 • na tablicy ogłoszeń dla rodziców w przedszkolach,
 • na stronie internetowej przedszkoli,
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest w terminach określonych w harmonogramie. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym stanowi załącznik do Zarządzenia Nr 8/2019 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 18 stycznia 2019 r., w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz w postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2019/2020 dla publicznych: przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, szkół podstawowych, których organem prowadzącym jest Miasto Otwock.

 Rozdział III

Zasady postępowania rekrutacyjnego § 3

 • Dzieci przyjmuje się do publicznych przedszkoli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.
 • Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
 • Rekrutacją objęte są dzieci w wieku od 3 do 6lat.
 • W szczególnie uzasadnionych przypadkach można przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.
 • Dziecko w wieku 6 lat ma obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego.
 • Dziecko w wieku powyżej 6 lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego może być objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 9 lat.
 • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznych przedszkoli składają w terminie 7 dni przed datą rozpoczęcia rekrutacji deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym. Niezłożenie deklaracji jest jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w dotychczasowym przedszkolu.
 • Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w przedszkolu prowadzi się na wniosek rodziców dziecka.
 • Rodzice dziecka składają do przedszkola lub oddziału przedszkolnego pierwszego wyboru Wniosek o przyjęcie do publicznego przedszkola/ oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej. We wniosku o przyjęcie rodzice mogą wskazać wybrane trzy przedszkola lub oddziały przedszkolne od najbardziej do najmniej preferowanych. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru.
 • Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu: wypełnią w systemie elektronicznym wniosek o przyjęcie dziecka, drukują wypełniony wniosek i składają go wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru. Wniosek, który nie zostanie złożony w przedszkolu pierwszego wyboru nie bierze udziału w rekrutacji.
 • Włączenie się w rekrutację elektroniczną musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu. Kolejność wprowadzania danych kandydata do systemu elektronicznego nie będzie miała żadnego wpływu na kolejność przyjęć.
 • Rodzice, którzy nie korzystają z komputera i Internetu: pobierają wniosek w dowolnym przedszkolu (ze stron Internetowych przedszkoli lub Oświaty Miejskiej) wypełniają go odręcznie i składają go wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami w przedszkolu pierwszego wyboru. Informacje zawarte we wniosku wprowadza do systemu elektronicznego dyrektor przedszkola lub osoba upoważniona przez dyrektora placówki.
 • Podpisy rodziców dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
 • Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku, wymaganych dokumentach i oświadczeniach z informacjami w systemie elektronicznym odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola pierwszego wyboru lub upoważniony pracownik
 • W przypadku stwierdzenia, że przyjęcie dziecka do przedszkola nastąpiło w wyniku nieprawdziwych oświadczeń, dziecko zostanie w trybie natychmiastowym skreślone z listy uczęszczających do tejże placówki.

Rozdział IV

Kryteria postępowania rekrutacyjnego § 41.Na podstawie spełnianych przez kandydata kryteriów kwalifikacyjnych komisja ustala kolejność przyjęć:

 • w przypadku liczby kandydatów większej niż liczba wolnych miejsc na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę łącznie kryteria określone w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, tj.:
  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata,
  • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
  • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
  • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
  • objęcie kandydata pieczą zastępczą.

2.Na potrzeby rekrutacji elektronicznej, każdemu z tych kryteriów nadano jednolitą wartość po 170 punktów.

 • w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po jego zakończeniu przedszkole/szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XLVII/364/2017 Rady Miasta Otwocka z dnia 11 kwietnia 2017r, tj:
  • Dziecko sześcioletnie objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym, oraz pięcioletnie i dziecko z odroczonym obowiązkiem szkolnym, ubiegające się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania. (100 pkt)
  • Dziecko, którego oboje rodzice/ opiekunowie pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, uczą się w trybie dziennym, prowadzą gospodarstwo rolne lub działalność gospodarczą – kryterium stosuje się również do rodzica/opiekuna samotnie wychowującego dziecko. (30 pkt)
  • Dziecko, którego rodzic/opiekun prawny albo rodzice/opiekunowie prawni mieszkają w Otwocku i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w urzędzie Skarbowym na terenie Miasta Otwocka. (20 pkt)
  • Dziecko, którego rodzeństwo uczęszcza do tego samego przedszkola i rodzic potwierdził wolę uczęszczania nadal do tego przedszkola. (20 pkt)
  • Dziecko, którego rodzina objęta jest pomocą i wsparciem Ośrodka Pomocy Społecznej (1 pkt).

3.W przypadku gdy ilość wolnych miejsc jest mniejsza od liczby kandydatów którzy uzyskali  tę samą liczbę punktów, kolejność kwalifikacji ustalana jest w drodze losowania przeprowadzonego w systemie elektronicznym.4.Zgodnie z art. 20 ust. 2 pkt 1-3 ustawy o systemie oświaty oraz przepisami określonymi w uchwale Rady Miasta Otwocka ,do wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola dołącza się dokumenty oraz oświadczenia. Wykaz dokumentacji wymaganej do potwierdzenia poszczególnych kryteriów rekrutacyjnych zawarty jest we wniosku o przyjęcie do publicznego przedszkola.5.Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może:

 • zażądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia w wyznaczonym terminie dokumentów potwierdzających złożone oświadczenia,
 • zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w tych oświadczeniach w tym w szczególności zamieszkiwania na terenie miasta Otwocka.

6.W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna rozpatrując wniosek nie uwzględnia danego kryterium. 

Rozdział V Komisja Rekrutacyjna § 5

 • Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola. Dyrektor przedszkola wyznacza przewodniczącego komisji.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych.
 • Po opublikowaniu listy dzieci zakwalifikowanych do danego przedszkola w terminie określonym w harmonogramie czynności rekrutacyjnych rodzice składają pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka w przedszkolu do którego się zakwalifikowało.
 • Rodzice, którzy korzystają z komputera i Internetu potwierdzenia woli przyjęcia mogą dokonać w systemie elektronicznym oraz w terminie wyznaczonym w harmonogramie czynności rekrutacyjnych złożyć wypełniony druk w przedszkolu do którego dziecko się zakwalifikowało.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego zostało zakwalifikowane, a rodzice potwierdzili wolę przyjęcia poprzez złożenie stosownego oświadczenia.
 • Komisja rekrutacyjna przyjmuje tylu kandydatów iloma wolnymi miejscami dysponuje przedszkole, zachowując kolejność stosowania kryteriów określonych w niniejszym regulaminie i wagę ustalonych punktów za spełnienie ich.
 • Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.

  Rozdział VI

Postępowanie odwoławcze i uzupełniające § 6

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic dziecka może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do publicznego przedszkola.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 7 dni od dnia wystąpienia, o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów, którą dziecko uzyskało w postępowaniu rekrutacyjnym oraz najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia.
 • W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic dziecka może wnieść do dyrektora publicznego przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
 • Dyrektor publicznego przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 7

 • Jeżeli po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego publiczne przedszkole dysponuje wolnymi miejscami dyrektor przedszkola przeprowadza postępowanie uzupełniające.
 • Postępowanie uzupełniające przeprowadza się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 • Do postępowania uzupełniającego nie stosuje się systemu elektronicznego.
 • Do postępowania uzupełniającego stosuje się te same zasady co w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Rodzice dzieci zamieszkali poza terenem miasta Otwocka mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola w postępowaniu uzupełniającym, jeżeli przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami, a dyrektor przedszkola uzyskał zgodę organu prowadzącego na przyjęcie dziecka spoza miasta Otwocka.