Uwaga rodzice !

UWAGA RODZICE

 

Odnośnie sytuacji związanej z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  Prezydent Miasta Otwocka Jarosław Tomasz Margielski rekomenduje, aby:

  1. Dyrektor Przedszkola na wniosek rodziców zorganizował zajęcia w przedszkolu dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz dzieci rodziców, którzy są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą lub realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, zwalczaniem i przeciwdziałaniem COVID-19
  2. Przedszkola funkcjonowały w godzinach 7.00-17.00